Giải pháp OEE
Giải pháp OEE

 Giải pháp OEE là giải pháp tối ưu hóa sản xuất trong nhà máy. OEE giúp doanh nghiệp xây dựng các nhà máy thông minh thông qua việc thu thập dữ liệu, tổng hợp và phân tích tính khả dụng của máy móc để tìm cách cải thiện năng suất, giảm tổn thất và tăng lợi nhuận.

Availability (tỷ lệ hữu dụng) = (thời gian thực tế)/(thời gian theo kế hoạch)

Performance (tỷ lệ năng suất) = (năng suất thực tế)/(năng suất dự kiến)

Quality (tỷ lệ chất lượng) = (sản phẩm đạt)/(tổng sản phẩm)

chức năng

Cài đặt thông số và tiêu chí kiểm soát:

 • Cài đặt nhóm SKU cho nguyên liệu, công thức theo nhóm, tỉ trọng, kích thước,…
 • Cài đặt năng suất biểu kiến của: khu vực tiếp liệu, định lượng, nghiền, trộn, khu ép viên, ra bao và các khu vực khác.
 • Cài đặt danh sách nguyên nhân downtime: dừng máy bảo trì theo kế hoạch, thiết bị hư, dừng đột xuất, thiếu nguyên liệu, hệ thống dừng chờ vận hành thao tác, hệ thống quá tải, vệ sinh hệ thống, lỗi hệ thống điều khiển, lỗi truyền thông cân,…

Interlock với hệ thống SCADA: khu vực tiếp liệu, định lượng, nghiền, trộn, khu ép viên, ra bao và các khu vực khác: 

 • Kiểm tra thời gian dừng và yêu cầu ghi nhận nguyên nhân khi hệ quá thời gian cài đặt trước khi chạy cho phép chạy lại.
 • Hệ thống tự động ghi nhận thời gian downtime, user vận hành, khu vực, số kế hoạch/số sản xuất/mẻ và nguyên nhân gây downtime
 • Hệ thống tự động tính toán năng suất thực tế của máy

Tiện ích

 • Dữ liệu thu thập có độ tin cậy, chính xác cao
 • Hoàn vốn đầu tư nhanh chóng (ROI): đạt được năng suất tối đa trên các máy móc lớn
 • Nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Giảm chi phí máy móc
 • Tự động hóa các báo cáo sản xuất
 • Theo dõi và hiểu rõ thời gian cũng như nguyên nhân dừng máy (downtime)
 • Ghi nhận thông tin chi tiết hiệu suất sản xuất theo thời gian thực
 • Xác định các điểm nghẽn và các khu vực, lĩnh vực cần cải thiện
 • Chủ động bảo trì và bảo dưỡng phòng ngừa
 • Lập kế hoạch sản xuất chính xác dựa trên dữ liệu OEE
 • Chuẩn hóa giữa các nhà máy trong cùng hệ thống
Giải pháp OEE
Giải pháp OEE