Hệ thống Enzyme Solution IAS

  • Tỷ lệ định lượng 0.01% tương đương 50~100gr/1 tấn sản phẩm
  • Độ đồng đều cao
  • Phối trộn linh hoạt, hệ ổn định, chuyên nghiệp
  • Năng suất cao

Màn hình giám sát

Hệ thống Enzyme

Mô phỏng hệ thống

Hệ thống Enzyme

Liên hệ Solution IAS